ความสำคัญของการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

การสร้างเสริมสุขภาพเป็นผลรวมทางด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติ และสภาวะการดำเนินชีวิตอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ การสร้างเสริมสุขภาพเป็นการเน้นที่การสร้างเสริมให้บุคคลปรับปรุงภาวะสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น การสร้างเสริมสุขภาพจึงขึ้นอยู่กับความรู้และศักยภาพของแต่ละบุคคลที่จะสามารถทำให้สุขภาพตนเองดีขึ้นได้ มุ่งหวังให้เกิดการมีสุขภาพดี โดยต้องอาศัยกระบวนการสร้างเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่วนบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมที่บุคคลอาศัยอยู่ การสร้างเสริมสุขภาพจึงเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของบุคคล เพื่อให้บุคคลมุ่งไปสู่ภาวะสุขภาพในระดับที่สูงขึ้น การสร้างเสริมปัจจัยต่างๆ ที่จะทำให้เกิดสุขภาพดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งการส่งเสริมทางด้านปัจเจกบุคคล สังคม และนโยบาย อันได้แก่

  1. การมีพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย การกินอาหารที่เหมาะสม การเว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษ เป็นต้น เพราะสุขภาพกายมันสำคัญทั้งในชีวิตประจำวัน แล้วตอนที่คุณXXX ถ้าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง คุณก็คงไม่สามารถXXX อย่างมีความสุข
  2. การสร้างเสริมสุขภาพจิต มีทักษะในการป้องกันและลดความเครียด มีจิตใจที่มีการพัฒนาจิตให้สูงยิ่งขึ้น หลายคนที่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขความเครียดอย่างไรดี คุณคงต้องลองกิจกรรม XXX เช่น การช่วยตัวเอง หรือการลองมีเซ็กกับคนแปลกหน้า มันจะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจและคลายความเครียดลงได้เวลาที่คุณ XXX
  3. การสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ มีการอนุรักษ์และสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อ สุขภาพบรรเทาและขจัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่นถ้าเพื่อนบ้านส่งเสียงดัง คุณควรจัดการปัญหาเพราะมันส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมรอบบ้าน อาจจะรบกวนถึงเวลาที่คุณ XXX ด้วยก็ได้
  4. การสร้างเสริมสังคมที่มีสุขภาพดี ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศและระดับ โลก อันประกอบไปด้วยเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมที่ดี มีการเรียนรู้ มีการอยู่ร่วมกันด้วยดี ซึ่งหมายถึงการ เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของทุกคน มีความสามารถในการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
  5. มีกระบวนการและนโยบายที่เป็นไปเพื่อสุขภาวะสังคม ทั้งนี้นโยบายและทิศทางการพัฒนามี ผลกระทบต่อสังคมอย่างมากทั้งทางบวกและทางลบ สิ่งที่คุณสามารถมองเป็นประโยชน์ได้ก็คือ ถ้าสังคมดี ก็จะได้ XXX กับคนดีๆ